pb.pl
w schowku Tylko dla zalogowanych czytelników
zaloguj się
lub zarejestruj
dodaj do schowka

Regulamin serwisu internetowego ludzie.pb.pl

KUP LICENCJĘ
Pin It email print

 

Załączniki

» usługi dodatkowe

I. Postanowienia wstępne
1.    Usługa dostępu do informacji zawartych w serwisie ludzie.pb.pl (dalej Usługa) świadczona jest przez właściciela portalu internetowego www.pb.pl - firmę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24847, numer NIP: 113-01-55-210.
2.    Serwis ludzie.pb.pl (dalej Serwis) jest elementem serwisu pb.pl.
3.    Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik powinien zapoznać się z poniższym Regulaminem, a korzystając z Usługi powinien przestrzegać postanowień Regulaminu.


II. Definicje
Nazwy użyte w regulaminie oznaczają, co następuje:
1.    Administrator — podmiot prowadzący Serwis i jego właściciel, którym jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o..
2.    Użytkownik — oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu,
3.    Osoba - osoba, której profil umieszczony został w Serwisie przez Administratora,
4.    Klient – osoba, której profil umieszczony został w Serwisie przez Administratora, która zleciła wykonanie usług dodatkowych określonych w części V.


III. Zawartość serwisu
1.    Serwis ludzie.pb.pl zawiera informacje o osobach związanych z szeroko rozumianym biznesem, dotyczące ich działalności zawodowej, obejmujące imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek osoby, opis jej działalności publicznej lub zawodowej, ścieżkę kariery i osiągnięć, wskazanie podmiotów, z którymi współpracuje oraz powiązane osoby. Zbiór informacji dotyczących danej osoby zebrany jest w jej profil.
2.    Informacje o ludziach w Serwisie i ich zdjęcia pochodzą z artykułów publikowanych w serwisie www.pb.pl, oraz mających charakter publiczny danych zawartych w jawnym i dostępnym dla każdego Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyniki wyszukiwania osoby przez wyszukiwarkę Serwisu obejmują wszystkie teksty, w których występuje osoba o wskazanym imieniu i nazwisku.


IV. Zasady korzystania z serwisu.
1.    Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu ludzie.pb.pl, obejmujące dostęp do profili jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników. Usługi dodatkowe opisane w części V są odpłatne na zasadach tam określonych.
2.    Warunkiem korzystania z zasobów Serwisu jest dostęp przez Użytkownika do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

V. Zmiany i rozszerzanie zawartości profili, odpłatne usługi dodatkowe.

1. Usługi dodatkowe dodatkowe obejmują wzbogacenie profilu Osoby, na jej zlecenie, o dodatkowe dane, o których mowa w Załączniku do Regulaminu dostępnego na stronie ludzie.pb.pl/oferta.
2. Osoba może zlecać Administratorowi usługi dodatkowe, zmierzające do dokonania zmian w profilu, nie częściej niż raz na miesiąc. Zmiany zlecane są za pośrednictwem adresu mailowego: kariera@pb.pl. Zmiana profilu zostanie dokonana po przyjęciu zlecenia przez Administratora.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zlecenia Klienta dotyczącego poszerzenia treści profilu bez podania przyczyny.
4. Osoba, której profil znajduje się w Serwisie, nie może żądać usunięcia archiwalnych tekstów przypisanych do profilu, o ile tekst nie narusza jej praw lub dóbr osobistych.
4. Osoba może żądać usunięcia tekstów przypisanych do jej profilu. W takim przypadku Administrator nie będzie przypisywał tekstów do profilu takiej Osoby. 

5. Osoba, której profil znajduje się w Serwisie może żądać usunięcia od Administratora z profilu Osoby powiązanych spółek. Osoba nie może żądać usunięcia informacji o powiązanych osobach, o ile informacja taka jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz nie narusza uzasadnionych interesów Osoby.


VI. Prawa i obowiązki Użytkownika
1.    Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz Netykietą, a w szczególności:
a) działać w sposób nie naruszający praw Administratora, w tym jego praw do znajdującej się Serwisie bazy danych osób,
b) nie podejmować działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu,
c) nie pobierać ani kopiować danych z Serwisu.
2.    Administratorowi przysługują prawa autorskie do tekstów przypisanych do profili Osób.
3.    Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Serwisu można kierować na adres mailowy: kariera.pb.pl.


VII. Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki Administratora
1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia – w zakresie danych umieszczonych na zlecenie Klienta w ramach usług dodatkowych. Danych umieszczonych w Serwisie nie należy traktować jako źródła informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
2.    Administrator będzie poprawiał lub usuwał informacje umieszczone w Serwisie na wniosek zainteresowanej osoby, jeżeli osoba ta wykaże, że informacja zawarta w serwisie jest niezgodna z KRS lub z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
3.    Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ostatecznym kształcie Serwisu, z zastrzeżeniem poszanowania prawa, dóbr i uzasadnionych interesów Osób.
4.    Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;
b) zaprzestania świadczenia usługi Serwisu.
5.    Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu — zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości — może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.


VII. Zmiany regulaminu
1.    Regulamin w jednym dokumencie zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem internetowym ludzie.pb.pl/regulamin.
2.    Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
3.    Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4.    W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu izamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Teksty Polskiej Agencji Prasowej

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu